Shrigley – 1

David Shrigley, Untitled, 2011. Courtesy of David Shrigley and Yvon Lambert. Untitled, 2011 Courtesy of David Shrigley and Yvon Lambert

Share

Leave a Reply